Waar staat o.b.s. Tellegen voor?

 

Motto

O.b.s. Tellegen heeft een openbare identiteit. Op de eerste plaats streeft de school een openbare grondslag en waarde na. Daarnaast hebben wij  oog voor elkaar. We respecteren hoe we ons gedragen, voelen en bewegen in de school en staan open voor feedback. Ons motto is:

“Samen op o.b.s. Tellegen betekent werken aan een sterk geheel, omdat wij geloven in een samenwerking tussen leerkrachten, ouders en onze leerlingen in onderling vertrouwen en respect.”

 

Als school en team zijn we altijd in ontwikkeling. Op o.b.s. Tellegen streven wij naar goed onderwijs.

 

Streefdoelen

Wij streven ernaar dat een kind bij ons het volgende ervaart:

  1. Hij/zij leert en is in ontwikkeling
  2. Hij/zij zichzelf mag zijn
  3. Hij/zij leert normen en waarden (rekening houden met de ander)
  4. Hij/zij ontmoet, viert en voelt verbondenheid
  5. Hij/zij wordt uitgedaagd en ervaart succes
  6. Hij/zij werkt samen

 

  1. Hij/zij leert en is in ontwikkeling

Op o.b.s. Tellegen streven wij er naar het maximale uit elk kind te halen. Dat betekent dat wij de kinderen vanuit onze observaties en toetsen zowel individueel als groepsbreed doorlopend volgen.

Elke leerkracht streeft naar een effectieve instructie en zorgt voor een passend plan als een kind dreigt stil te staan.

 

     2.   Hij/zij zichzelf mag zijn

Op de Tellegen is er respect voor elkaar, zowel door ouders, leerkrachten als kinderen onderling. Iedereen is welkom op deze openbare school. Iedereen mag zijn wie die is, maar er wordt wel rekening gehouden met de grenzen van een ander.

 

     3.   Hij/zij leert normen en waarden

Wij vinden dat wanneer een ander aangeeft iets niet te willen, daar in ieder geval naar geluisterd wordt. Wij letten in de klas op sociaal gedrag en zorgen voor een dusdanige goede sfeer dat er in alle openheid goede afspraken worden gemaakt. Wij vinden het een taak van alle kinderen,

ouders en leerkrachten om deze cultuur te bewaken.

 

    4.    Hij/zij ontmoet, viert en voelt verbondenheid

Een school zijn we met elkaar. Het woord “samen” betekent op de Tellegen een sterk geheel. Daarin hechten wij waarden aan het delen van gebeurtenissen met elkaar. Door met elkaar de leuke dingen te vieren, maar ook met elkaar stil te staan bij de trieste zaken, wordt het samen voelbaar.

 

    5.   Hij/zij wordt uitgedaagd en ervaart succes

De kinderen moeten het werk als uitdagend ervaren, dus niet langdurig te makkelijk of te moeilijk. Dit betekent dat het niveau van ons aanbod rekening houdt met wat een kind kan. Wij willen niet dat het werk leidt tot verveling, of dat een kind met tegenzin naar school gaat. Door te ontdekken wat je makkelijk of moeilijk vindt, weet je waar je talent ligt. En door te kunnen wat je eerst niet kon, wordt je trots. Dat doet iets met je zelfvertrouwen en op langere termijn iets met je eigenwaarde. De energie en blijdschap die ontstaat omdat je trots bent maakt leergierig en dit motiveert om door te gaan.

 

    6.   Hij/zij werkt samen

Door samen te werken maak je gebruik van elkaars talenten. Dat wat de een kan is een voorbeeld voor de ander en er ontstaat altijd iets moois. Samenwerken op o.b.s. Tellegen doen we door elkaar te helpen, onderling te overleggen en afspraken te maken. Maar ook door elkaar complimenten te geven en trots zijn op datgene wat we samen hebben bereikt

 

 

 

Burgerschap en sociale integratie

Visie op burgerschap en sociale integratie

Wat vinden wij belangrijk:

Wij maken als school deel uit van een multiculturele, pluriforme samenleving. Kinderen en ouders van allerlei geloofsovertuigingen en nationaliteiten vormen samen met het team, basisschool o.b.s. Tellegen. We zien onze school als een veilige plaats in een niet altijd even veilige samenleving waarin wij onze leerlingen willen leren hoe zij zich als “burger” te midden van andere burgers zouden moeten gedragen. We willen hen leren dat elk mens bepaalde rechten heeft maar ook dat elk mens de plicht heeft om samen met anderen te werken aan een leefbare en duurzame samenleving waarin acceptatie, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, autonomie, democratie, vrijheid van meningsuiting en afwijzing van discriminatie basiswaarden zijn.
Wij vinden het van groot belang om de kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden waarin zij op kunnen groeien tot verantwoordelijke en (zelf) kritische mensen die met een gevoel van respect

 

en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende maatschappij.

 

Wij dragen dit uit door de kinderen te leren nadenken en praten over de manier waarop ze in het leven staan. In de lessen HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) besteden wij hier aandacht aan.

 

We beschouwen onze school als een minisamenleving. Kinderen kunnen in de school, en daarbuiten, oefenen in het leren samenleven met elkaar.

- wij zorgen voor een rustige, vriendelijke en veilige sfeer bij ons op school. Hiervoor maakt elke klas werkafspraken en gelden er omgangsafspraken voor alle leerlingen.

Wij nemen acties om pesten tegen te gaan en/of te stoppen.

- Naast de zorg voor elkaar vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren omzien naar de ander in deze wereld. Wij staan elk jaar even stil bij het Liliane fonds, waarvoor wij schoolbreed wekelijks collecteren.

 

 

Leerlingen participeren op een actieve manier in- en buiten de school. Zo leren zij organisatorische vaardigheden aan en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor anderen.

- De leerlingen van groep 8 zijn verantwoordelijk voor het maken van de schoolkrant.

- Met projecten waarbij klas-overstijgend werkgroepjes zijn ingedeeld, dragen de oudste kinderen zorg voor de allerjongsten.

 

In de school oriënteren de leerlingen zich op de samenleving en leren zij hun eigen mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.

- Wij kijken in groep 7 en 8 school tv weekjournaal en wij discussiëren over thema’s die daar besproken worden.

Wij doen jaarlijks mee aan de actie: ‘Nederland maakt schoon’. Hierbij maken onze leerlingen de wijk vrij van zwerfafval.

 

Alle activiteiten die wij ondernemen in het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn verweven in ons onderwijs.

 

Veiligheid

Alle teamleden van onze school zijn BHV-er. Dit houdt in dat elk teamlid geschoold is in brandpreventie en levensreddend handelen (EHBO en reanimatie). Jaarlijks doen we met alle leerlingen en leerkrachten een brandoefening.

Op school hebben wij een teamlid die is belast met de taak Arbo-medewerker. Het Arbo-team van de Mare komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om veiligheidspunten te bespreken en de scholen op het gebied van veiligheid geïnformeerd te houden. Op school zijn meerdere EHBO trommels, die mee gaan bij uitjes en kamp.

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding